Disclaimer

DISCLAIMER ZIUZ HOLDING B.V.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Ziuz Holding B.V. (en bijbehorende rechtspersonen) (hierna: ‘ZiuZ’) geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval zijn begrepen: https://www.ziuz.com/nl en https://www.ziuz.com/en, hierna aangeduid als de ‘websites’.

 

Op de websites wordt algemene informatie verstrekt. De op de websites getoonde informatie wordt door ZiuZ met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan ZiuZ niet instaan. ZiuZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de websites opgenomen informatie. ZiuZ biedt geen garantie dat de informatie op de websites op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de websitebezoeker gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van de websites kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De websitebezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en het gebruik van de informatie.

 

ZiuZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die via de websites is verkregen.

 

Alle verwijzingen en/of (hyper)links op de websites naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de websitebezoeker. Verwijzingen naar websites die niet door ZiuZ worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen.

 

Hoewel ZiuZ uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede doch niet uitsluitend auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) de website, waaronder – mede, doch niet uitsluitend, begrepen – opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van de websites kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij ZiuZ voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

 

Het is niet toegestaan de inhoud van de websites of enig deel daarvan te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ZiuZ.