Privacy & Cookies

ZiuZ Holding B.V. Privacy and Cookie Statement

Toepassing Privacy en cookie statement

In dit Privacy en cookie statement lichten wij toe hoe wij, Ziuz Holding B.V. (en alle daaraan gelieerde rechtspersonen), (hierna: ‘wij’ of ‘ZiuZ’) omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u een van de door ons geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval zijn begrepen https://www.ziuz.com, https://medical.ziuz.com en http://ziuzmedical.cn (hierna: ‘websites’ of ‘onze websites’) bezoekt.

 

Persoonsgegevensverwerking en de doelstellingen

In het kader van uw bezoek en/of gebruik van onze websites, verwerken wij uw persoonsgegevens. ZiuZ verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om:

 1. u, onder meer door het gebruik van essentiële en functionele cookies, in staat te stellen onze websites te bezoeken;
 2. u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt middels de chatfunctie op de websites, wanneer u zich aanmeldt voor een ZiuZ challenge, voor de nieuwsbrief en/of voor een trial of wanneer u gebruik maakt van het sollicitatieformulier op de websites;
 3. uw aanmelding of inschrijving voor de onder 2 genoemde onderwerpen verder in behandeling te kunnen nemen en in dat kader administratie te kunnen voeren;
 4. u – mits en voor zover u zich hiervoor heeft ingeschreven – berichten (waaronder nieuwsbrieven) te kunnen toesturen en/of anderszins contact met u op te kunnen nemen in verband met de onder 2 genoemde onderwerpen;
 5. de websites door middel van cookies goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor analytische doeleinden worden verwerkt.

 

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden worden uitgevoerd op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 1. De gerechtvaardigde belangen van ZiuZ bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
  A. Het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om u te identificeren en met u contact op te kunnen nemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht, sollicitatieformulier en/of ingediend aanmeldformulier voor challenges en trials. Het belang van ZiuZ is in dezen om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren en in dat kader op uw berichten te reageren.
  B. Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door essentiële, functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van onze websites. Het belang van ZiuZ is in dat kader om onze websites op een zo goed mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
 2. De noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen vóór de uitvoering van een overeenkomst maatregelen te nemen. Deze verwerkingsgrondslag is van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van een door u ingediend aanmeldformulier voor de challenges en/of trials en/of een door u ingediend sollicitatieformulier. Indien u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij in dat kader mogelijk geen overeenkomst met u aangaan. Voor zover er na behandeling van uw aanmeld- of sollicitatieformulier geen overeenkomst met u wordt aangegaan, is de onder 1 genoemde verwerkingsgrondslag onverkort van toepassing.
 3. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aan u kunnen toesturen van een nieuwsbrief (en andere commerciële communicatie) en om cookies (anders dan functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

ZiuZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een afwijkende wettelijke bewaartermijn geldt.

Voor de specifieke vervaltermijnen van de verschillende cookies verwijzen wij naar de later op deze pagina opgenomen tabel betreffende cookies.

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

 

Intern

Enkel de medewerkers van ZiuZ die – gelet op de verwerkingsdoeleinden – noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens, krijgen daartoe toegang. Het gaat in dat kader om de volgende categorieën interne ontvangers:

 • Afdeling IT Support
 • Afdeling Marketing & Sales
 • Afdeling HRM

 

Extern

ZiuZ deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is om de doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens te behalen. ZiuZ verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, aan de volgende categorieën externe ontvangers:

 • de hostingprovider van de website

 

Cookies

De websites van ZiuZ maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van de websites te verzamelen en diensten te verbeteren.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kan ZiuZ de algehele gebruikerservaring van de websites verbeteren.

 

Cookies op de websites

In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op de websites van ZiuZ gebruikt worden, waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

 

Naam Categorie Doel Vervaltermijn Toestemming vereist?
WPML functioneel Opslaan voorkeurstaal Einde sessie (sessioncookies) of 1 dag vanaf plaatsen cookie Nee
Hotjar tracking Prestaties website monitoren, enquêtes uitvoeren en bezoekersfeedback verzamelen 365 dagen vanaf laden website Ja
Vimeo functioneel Instellingen van de Vimeo-tool onthouden 2 jaar vanaf laden website Nee
Google Analytics analytisch de prestaties van de website monitoren en de activiteiten van bezoekers controleren om de website daarnaar aan te passen 2 jaar  vanaf laden website Ja

 

Cookies toestaan

ZiuZ plaatst altijd functionele en analytische cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Andere cookies – bijvoorbeeld tracking cookies of cookies die uw privacybelangen in hogere mate raken – plaatst ZiuZ alleen als u daarvoor voorafgaand toestemming geeft. U verleent uw toestemming door bij uw eerste bezoek aan de websites bij de cookiemelding op ‘Akkoord’ te klikken. Dit is echter niet verplicht; ook als u ZiuZ geen toestemming geeft voor het gebruiken van dergelijke niet-essentiële cookies, kunt u de websites gebruiken. De website werkt dan echter niet optimaal. Eenmaal verleende toestemming kan te allen tijde weer (deels dan wel volledig) worden ingetrokken door onderstaand beschreven handelingen uit te voeren. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

 

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt de cookies van ZiuZ te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

 

Externe links
De websites van ZiuZ bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy en cookie statement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. ZiuZ is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht bij ZiuZ een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ZiuZ worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken. Bovendien heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te verkrijgen en/of over te (laten) dragen aan een derde.

 

Wij wijzen u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZiuZ, voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.

 

Wij zullen verzoeken op grond van voornoemde rechten zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek aan ons zenden middels de contactgegevens die onderaan dit Privacy en cookie statement te vinden zijn. Wij kunnen vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen, wanneer u een verzoek tot ons richt.

 

Wijziging van het Privacy en cookie statement

Wij kunnen dit Privacy en cookie statement aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy en cookie statement regelmatig opnieuw te raadplegen. De laatste wijziging was op 19 juli 2018.

 

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over het Privacy en cookie statement van ZiuZ, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. De contactgegevens van ZiuZ zijn hieronder te vinden.

 

U kunt daarnaast te allen tijde een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemene contactgegevens ZiuZ

ZiuZ Holding B.V.

Stationsweg 3

8401 DK Gorredijk

The Netherlands

 

Tel.: + 31 (0) 513 46 00 80

E-mail: info@ziuz.com

KvK: 01097370

 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Marco van den Berg

Tel.: + 31 (0) 513 46 00 80

E-mail: m.vandenberg@ziuz.com

 


 

Privacy statement ZiuZ Polar

 

Contactgegevens

ZiuZ Polar BV

Stationsweg 3

8401 DK Gorredijk

Tel.: +31 (0)513 46 00 80

Email: info@ziuz.com

KvK: 73567825

 

 

Data Protection Officer contact details

Marco van den Berg

Tel.: + 31 (0) 513 46 00 80

Email: m.vandenberg@ziuz.com

 

Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens en rechtsgrond voor verwerking

ZiuZ POLAR B.V. ontwikkelt een product om de classificatie van darmkanker en afwijkende poliepen door ziekenhuizen efficiënter te maken. Tijdens het ontwikkelproject heeft ZiuZ POLAR testmateriaal nodig om  het (door) te kunnen ontwikkelen van kunstmatige intelligentie toepassingen welke poliepen kunnen classificeren. Het betreft hier gezondheid gerelateerde gegevens van patiënten van wie door een van de bij het project POLAR aangesloten ziekenhuizen een endoscopische foto is gemaakt. ZiuZ Polar ontvangt de gegevens van de bij project POLAR aangesloten ziekenhuizen. ZiuZ verwerkt de persoonsgegevens in het kader van het project POLAR op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG jo. en/ of artikel 9 lid 2 sub j AVG.

 

Bewaartermijn voor persoonsgegevens en belangen
De persoonsgegevens worden zo lang verwerkt als noodzakelijk is voor de bovengenoemde  doeleinden. In beginsel worden de persoonsgegevens dan ook enkel verwerkt zolang zulks noodzakelijk is voor voornoemde (door)ontwikkeling van de beoogde kunstmatige intelligentie toepassingen.

De belangen van ZiuZ zijn gelegen in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie toepassingen die geschikt zijn voor het classificeren van poliepen. Bovendien heeft ZiuZ belang bij de verdere (al dan niet commerciële) exploitatie van de toepassingen.

 

Verzoek om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens

Mochten uw gegevens in onze POLAR database voorkomen, dan heeft u het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in en ander voor zover van toepassing. Ook heeft u indien u in de POLAR database voorkomt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).